cabinet cho thuê

Showing all 16 results

 • Cabinet P6.67 SMD ngoài trời

  Cabinet P6.67 SMD ngoài trời là loại cabinet P6.67 khung nhôm đúc sử dụng cho màn hình LED P6.67 di động ngoài trời được lắp đặt làm màn hình sân khấu sự kiện.

 • Cabinet P5.95 SMD ngoài trời

  Cabinet P5.95 SMD ngoài trời là loại cabinet P5.95 khung nhôm đúc sử dụng cho màn hình LED P5.95 di động ngoài trời được lắp đặt làm màn hình sân khấu sự kiện.

 • Cabinet P4.81 SMD ngoài trời

  Cabinet P4.81 SMD ngoài trời là loại cabinet P4.81 khung nhôm đúc sử dụng cho màn hình LED P4.81 di động ngoài trời được lắp đặt làm màn hình sân khấu sự kiện.

 • Cabinet P3.91 SMD ngoài trời

  Cabinet P3.91 SMD ngoài trời là loại cabinet P3.91 khung nhôm đúc sử dụng cho màn hình LED P3.91 di động ngoài trời được lắp đặt làm màn hình sân khấu sự kiện.

 • Cabinet P2 SMD trong nhà

  Cabinet P2 SMD trong nhà là loại cabinet P2 khung nhôm đúc sử dụng cho màn hình LED P2 di động trong nhà được lắp đặt làm màn hình sân khấu sự kiện.

 • Cabinet P10 SMD ngoài trời

  Cabinet P10SMD ngoài trời là loại cabinet P10 khung nhôm đúc sử dụng cho màn hình LED P10 di động ngoài trời được lắp đặt làm màn hình sân khấu sự kiện.

 • Cabinet P6 SMD ngoài trời

  Cabinet P6 SMD ngoài trời là loại cabinet P6 khung nhôm đúc sử dụng cho màn hình LED P6 di động ngoài trời được lắp đặt làm màn hình sân khấu sự kiện.

 • Cabinet P5 SMD ngoài trời

  Cabinet P5 SMD ngoài trời là loại cabinet P5 khung nhôm đúc sử dụng cho màn hình LED P5di động ngoài trời được lắp đặt làm màn hình sân khấu sự kiện.

 • Cabinet P4 SMD ngoài trời

  Cabinet P4 SMD ngoài trời là loại cabinet P4 khung nhôm đúc sử dụng cho màn hình LED P4 di động ngoài trời được lắp đặt làm màn hình sân khấu sự kiện.

 • Cabinet P10 SMD trong nhà

  Cabinet P10 SMD trong nhà là loại cabinet P10 khung nhôm đúc sử dụng cho màn hình LED P10 di động trong nhà được lắp đặt làm màn hình sân khấu sự kiện.

 • Cabinet P7.62 SMD trong nhà

  Cabinet P7.62 SMD trong nhà là loại cabinet P7.62 khung nhôm đúc sử dụng cho màn hình LED P7.62 di động trong nhà được lắp đặt làm màn hình sân khấu sự kiện.

 • Cabinet P6 SMD trong nhà

  Cabinet P6 SMD trong nhà là loại cabinet P6 khung nhôm đúc sử dụng cho màn hình LED P6 di động trong nhà được lắp đặt làm màn hình sân khấu sự kiện.

 • Cabinet P5 SMD trong nhà

  Cabinet P5 SMD trong nhà là loại cabinet P5 khung nhôm đúc sử dụng cho màn hình LED P5 di động trong nhà được lắp đặt làm màn hình sân khấu sự kiện.

 • Cabinet P4 SMD trong nhà

  Cabinet P4 SMD trong nhà là loại cabinet P4 khung nhôm đúc sử dụng cho màn hình LED P4 di động trong nhà được lắp đặt làm màn hình sân khấu sự kiện.

 • Cabinet P3 SMD trong nhà

  Cabinet P3 SMD trong nhà là loại cabinet P3 khung nhôm đúc sử dụng cho màn hình LED P3 di động trong nhà được lắp đặt làm màn hình sân khấu sự kiện.

 • Cabinet P2.5 SMD trong nhà

  Cabinet P2.5 SMD trong nhà là loại cabinet P2.5 khung nhôm đúc sử dụng cho màn hình LED P2.5 di động trong nhà được lắp đặt làm màn hình sân khấu sự kiện.

Call Now Button